Mera yönetmeliği

By | Haz 17, 2013
Mera yönetmeliği

Mera yönetmeliği, mera fonu kesintisi, mera kanunu tarım bakanlığı mera yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik mera mevzuatı mera fonu yönetmeliği, mera yönetmeliği,resmi gazete mera yönetmeliği 2012

MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

By | Haz 17, 2013

15 Mart 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28588

KANUN

Mera kanunu,MERA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

mera kanunu

Kanun No. 6443 Kabul Tarihi: 27/2/2013
MADDE 1 – 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacı ile yapılan veya yapılacak olan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilir. Yapılan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar genel bütçeye, yapılacak olan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise il müdürlüklerince hazırlanan ıslah projelerine uygun olarak o yerin ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığında veya belediye bütçesinde açılacak hesaba gelir kaydedilir.”
MADDE 2 – 4342 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kiralanacak alanda hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak zorunlu hayvancılık tesisleri kurulabilir. Bu tesislerin taban alanı, kiralanacak alanın yüzölçümünün yüzde birini geçemez. Bu oranı bir katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tesislerin yapılması ve kullanılması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
14/3/2013


© 2011 Yem Bitkileri - Sitemap